Privacyverklaring van Red Bullet Productions B.V.

Met deze Privacy Verklaring informeert RED BULLET u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

RED BULLET waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.redbullet.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. RED BULLET is een platenproductiemaatschappij die artiesten zoekt, begeleidt, ontwikkelt en produceert en onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor informatievoorziening aan -en communicatie met- zakelijke klanten en prospects.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die RED BULLET kan vastleggen tijdens uw contacten met RED BULLET, zoals wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort.

Wij zullen u een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij meer persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat dan onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over RED BULLET producten en diensten
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het met u delen van RED BULLET kanalen/pagina’s en blogs in sociale media
 • Het onderhouden van de relatie met u als klant
 • Het verbeteren van onze diensten
 • Het verbeteren van onze websites en social media kanalen Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met RED BULLET, bijvoorbeeld op de RED BULLET-pagina’s kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw functie
 • Uw zakelijke telefoonnummer
 • Gegevens die in het kader van de zakelijke relatie noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

 • Uw IP adres
 • Uw cookie-ID
 • Het type webbrowser dat u gebruikt
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze RED BULLET-pagina’s

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met RED BULLET delen, zoals:

 • Een email sturen aan info@redbullet.nl vanaf de web site
 • Communiceren met RED BULLET, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de medewerkers van RED BULLET.

Als u uw internet browser zodanig instelt, dat deze cookies accepteert, kunt u bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP adres passief met ons delen. Wij halen die gegevens dan op zonder dat u daarvoor actie behoeft te ondernemen. Meer hierover in onze Cookie Verklaring.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. RED BULLET zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar RED BULLET gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen aan info@redbullet.nl.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. RED BULLET maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologie├źn en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo bewaren wij dossiers in afgesloten kasten, is ons personeel getraind in de omgang met persoonsgegevens en zijn laptops en smartphones beveiligd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van RED BULLET, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Onze Contactpersoon Privacy is Dhr. Geerdes; u kunt hem bereiken via email: info@redbullet.nl of per telefoon: 035-6460000.

U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Ingangsdatum van deze Privacy Verklaring: 25 Mei 2018